AFuS

KTO SME:

AFuS je nezávislé, neziskové, záujmové športové občianske Združenie, ktoré svoju ciele plní v spolupráci s KLUBMI AFuS v obciach. Kluby AFuS v obciach sú samostatné organizačné a ekonomické spoločenstva ľudí, furmanov a ostatných, ktorí sa združujú pre plnenie cieľov AFuS prijatých v stanovách AFuS. AFuS obnovuje, udržiava a rozvíja historické, remeselné a folklórne tradície. AFuS podporuje miestnu a regionálnu kultúru, podporuje rozvoj vidieckej turistiky.

KEDY SME VZNIKLI:

Zakladajúca schôdza 29.októbra 2000, 15 furmanov z Polomky, Pohorelej a Krupiny. Registrácia Stanov AFuS Ministerstvom vnútra SR 26.09.2002.

KOĽKO NÁS JE:
Počet členov 72 z toho 7 žien, najmladší člen 10 ročný, najstarší člen 65 ročný, najstarší súťažiaci 60 ročný.
AKO SA STAŤ ČLENOM:
Vyplnenú prihlášku s doporučením jedného člena AFuS zaslať na adresu: Kukučínova č. 3 Polomka PSČ 976 66. Na tejto adrese alebo telefonicky, možno získať prihlášku.
POSLANÍM AFUS:
ORGANIZOVAŤ SÚŤAŽE FURMANOV A PLNIŤ CIELE AFUS ZAKLADANÍM KLUBOV AFUS V OBCIACH.
NAJVYŠŠÍ ORGAN AFUS:

Snem AFuS je najvyšším orgánom, ktorý sa schádza jedenkrát za rok. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti AFuS, volí výkonný výbor a revíznu komisiu, zriaďuje ostatné pomocné orgány najmä technickú a disciplinárnu komisiu, hodnotí činnosť ostatných orgánov a je výlučnou kompetenciou schvaľovať KALENDÁR SÚŤAŽÍ FURMANOV na kalendárny rok.

VÝKONNÝ VÝBOR AFUS:
Organizuje činnosť AFuS medzi zasadnutiami Snemu AFuS. Personálne zloženie orgánov AFuS je v inej časti internetovej stránky.
ČO UVIDÍTE NA SÚŤAŽIACH FURMANOV:
V prvom rade napínavú, atraktívnu súťaž furmanov a ich ťažných koní v prekonávaní prekážok a plnení súťažných disciplín. Veľmi atraktívne sú aj sprievodné a doplnkové súťaže a podujatia počas celého súťažného dňa.
ZÁKLADNÉ SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY SÚ:
FURMANSKÝ SLALOM: je prekonávanie náročných prekážok, stromy, stromoradie, priekopa, most a osmičkový trojuholník.
FURMANSKÁ PRESNOSŤ A POSLUŠNOSŤ: náročná práca s dvoma klátmi pri prekonávaní prekážok. Ťah kláta na cieľovú čiaru, retarder, terčová bránka, zarovnanie klátov na kant, natiahnutie klátov na povalku, všetko na čas.

STÍHACIA SÚŤAŽ DVOCH FURMANOV: Súbežné nakladanie metrovice, žrdí alebo klátikov na dva vozy, prevoz z miesta nakládky do cieľa, vyloženie nákladu, cúvanie na štartovaciu čiaru všetko na čas.

SILOVÁ: Dvoj alebo jedno záprah ťahá kláty, naložené sane s postupným zapínaním a pridávaním záťaže, alebo klátov. Veľmi atraktívna súťažná disciplína v letnom i v zimnom období.

ZÁSADOU NA VŠETKÝCH SÚŤAŽIACH AFUS:

Kôň sa nesmie udierať bičom pri prekonávaní všetkých prekážok. Jeden záprah môže súťažiť len s jedným furmanom. Ťažké bremeno v silovej disciplíne sa môže ťahať najviac do limitu 2. minút.

HODNOTENIE SÚŤAŽIACICH:

V každej súťažnej disciplíne sa hodnotia výsledky a zoraďujú od prvého po posledného súťažiaceho. Prví traja sú odmenení okrem iného zlatou, striebornou a bronzovou kokardou. Rovnako sa spočítajú výsledky furmanov za celú súťaž a vyhlasujú i odmeňujú sa prví traja. Každý súťažiaci získa kokardu za účasť a naturálnu odmenu pre kone. Celoročná súťaž sa tiež nazýva furmanská liga. Vyhodnocuje a odmeňuje sa FURMAN ROKA, druhý a tretí najlepší súťažiaci furman furmanskej ligy. Furman roka 2004 sa stal Ján Francisty z Krupiny, druhý najlepší súťažiaci furman bol Karol Tešlár zo Slielnice, tretí najlepší súťažiaci furman bol Peter Chobor z Pavloviec, Furman roka 2005 sa stal Pavol Kitaš z Golianova, druhý najlepší súťažiaci furman sa stal Ján Francisty z Krupiny, tretí najlepší súťažiaci furman bol Jozef Puškár st. z Kováčovej.

MAJSTROVSTVA SLOVENSKA FURMANOV:

Vyvrcholením furmanskej ligy každý rok a v tomto roku to bude tretí ročník, sa konajú Majstrovstva Slovenska furmanov (MSF). V roku 2004 v októbri sa PRVÉ MSF konali v Polomke. Majstrom Slovenska sa stal Ján Francisty z Krupiny, vicemajster Slovenska sa stal Peter Chobor z Pavloviec, na treťom mieste sa umiestnil Ľuboš Dobrotka z Chrenovca. V roku 2005 v októbri sa konali DRUHÉ MSF v Pavlovciach pri Vranove n/Topľou. Majstrom Slovenska sa stal Peter Pardus z Hniezneho, vicemajster Slovenska sa stal Pavol Chobor z Pavloviec a treťom mieste sa umiestnil Ján Francisty z Krupiny.

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com