Stanovy


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


1.
Názov: Asociácia furmanov Slovenska, skrátene AFuS.
Sídlo a adresa : Polomka, ul.Osloboditeľov 12, PSČ 976 66

2. Charakteristika: AFuS je nezávislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová organizácia, združujúca záujmové skupiny a jednotlivých členov. Je organizáciou budovanou v zmysle zákona č.83/1990 Zb. pre plnenie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu, telesnej výchovy , spoločenského a kultúrneho života a pre riešenie požiadaviek svojich členov.
3. AFuS je v zmysle § 2 zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi normami a na celom území Slovenskej republiky.

Článok II. POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA


1. Hlavným poslaním činnosti AFuS je vybudovanie a riadenie samostatných obených klubov (OK) pre organizovanie súťaží ťažných koní podľa schválených pravidiel na území Slovenskej republiky.
2. Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločne podieľať na vytváraní metodickej a technickej príprave a uskutočňovaní jednotlivých športových aktivít.
3. Vytvára podmienky pre metodické pôsobenie na rozvoj svojej činnosti a odbornú prípravu svojich členov publikačnou a edičnou činnosťou.
4. Rozvíja rôzne formy kultúrnej a spoločenskej činnosti, vydáva informačné a metodické materiály pre svoju potrebu a v oblasti rozvoja aktívneho a pasívneho cestovného ruchu.
5. AFuS spolupracuje s verejnosťou, štátnymi a neštátnymi inštitúciami, samosprávou.
6. AFuS spolupracuje s obdobnýmí organizáciami v zahraničí pre rozvoj tohto športu, poskytuje a príjma skúsenosti dosiahnuté na Slovensku a v zahraničí.
7. AfuS udržiava a rozvíja historické, remeselné a folklórne tradície.
8. AfuS podporuje miestnu a regionálnu kultúru.

Článok III. ČLENSTVO


1. Členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať každá fyzický osoba alebo alebo cudzí štátny príslušník, zdržujúci sa legálne na území SR. Osoby mladšie ako 15 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu. O členststvo sa žiada písomnou formou.
2. Iné organizácie - právnické osoby, môžu byť kolektívnym členom AFuS, ak sa stotožňujú s jeho cieľmi.
3. Členstvo v AFuS vzniká schválením prihlášky príslušným výborom obecného klubu a uhradením predpísaného zápisného a členského príspevku. Evidenciu členov výbor obecného klubu oznamuje v ústredí AFuS. Dokladom členstva je platný preukaz AFuS.
4. Členstvo s kolektívnym členom uzatvára Výkonný výbor AFuS písomnou zmluvou.
5. Členstvo v AFuS zaniká
- ukončením členstva na vlastnú žiadosť(písomne),
- vylúčením na základe rozhodnutia výboru obecného klubuOK, Výkonného výboru AFuS, pre porušenie stanov alebo organizačného poriadku,
- úmrtím člena,
- zánikom AFuS.
6. Ak člen nesúhlasí z rozhodnutím výboru obecného klubu o vylúčení môže sa odvolať na členskú schôdzu obecného klubu do 15 dní od písomného doručenia oznámenia o ukončení členstva. Rozhodnutie členskej schôdze obecného klubu je konečné a nie je možné proti nemu odvolanie. Vo vážnych prípadoch a o kolektívnom členstve má právo rozhodnúť Výkonný výbor AFuS.
7. Čestné členstvo vzniká po návrhu riadneho člena obecného klubu a schválení členskou schôdzou obecného klubu.

Článok IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV


1. Práva člena sú:
- zučastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena AFuS
- zúčastňovať sa na členských schôdzach, ak dovŕšil 18 rokov
- zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov AFuS
- dávať podnety,návrhy a pripomienky k činnosti AFuS
- byť volený a voliť do orgánov AFuS po dosiahnutí 18 rokov veku
- byť informovaný o činnosti a hospodárení AFuS
- po odsúhlasení členskou schôdzou stať sa čestným členom obecného klubu
2. Povinnosti člena sú:
- dodržiavať stanovy, organizačný poriadok a uznesenia orgánov AFuS
- aktívne sa zapájať do činnosti obecného klubu
- chrániť a udržiavať majetok vo vlastníctve alebo nájme AFuS
- riadne a včas platiť členské a iné príspevky,ktoré schvália orgány AFuS
- dbať o dobré meno AFuS a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho záujmy.

Článok V. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AFuS


1. AFuS tvoria obecné kluby AFuS v obciach a mestách Slovenskej republiky. Obecné kluby na členskej schôdzi volia min. trojčlenný výbor -predsedu, tajomníka a hospodára. Kontrolným orgánom je kontrolná komisia klubu.Je najmenej dvojčlenná a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. Min.počet členov klubu je päť. Klub má právnu subjektivitu.
2. Predseda výboru OK môže byť členom Výkonného výboru(VV) AFuS alebo Kontrolnej komisii (KK) AFuS-u. Výkonnný výbor je stálym koordinačným a poradným orgánom pre operatívne,odborné a hospodárske riadenie AFuS. Je riadený predsedom AFuS. Výkonný výbor je 7 členný a schádza sa min. 2x do roka.
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom AFuS.Je najmenej trojčlenná a jej činnosť upravuje organizačný poriadok Volí si svojho predsedu. Hlavným poslaním kontrolnej komisie je
- kontrola hospodárenia s majetkom AFuS,
- kontrola dodržiavania schváleného rozpočtu a finančných operácií
- vyjadruje sa k správe o hospodárení predkladanú Výkonným výborom na Sneme
- upozorňuje na zistené nedostatky,
- jej závery schvaľuje snem.
3. Najvyšším orgánom je Snem, ktorý zvoláva Výkonný výbor AFuS min. 1x za rok. Na Sneme sa môžu zúčastniť všetci členovia AfuS. Ak Snem rozhodne, môže sa uskutočniť aj spôsobom delegačným.
4. Snem môže
- rozhodovať o názve a symbolike
- stanovovať hlavné smery a koncepcie rozvoja činnosti
- schvaľovať, rušiť a meniť stanovy
- schvaľovať,rušiť a meniť organizačný poriadok a vydávať vnútorné smernice
- voliť a odvolávať členov Výkonného výboru, Kontrolnej komisie a predsedu s pomedzi členov AFuS
- schaľuje kalendár súťaží na ďalší rok
- schvaľovať a prejednávať výročnú správu o činnosti,stav rozpočtu,hospodárenia s majetkom a revíznu správu
- rozhodovať o zrušení AFuS vrátane zásad o spôsobe vysporiadania zo zostatkovým majetkom AFuS
- rozhodovať s konečnou platnosťou v prípadoch sporov OK pokiaľ rozhodnutie sporu nie je záležitosťou súdu
5. Snem je uznášania schopný ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina členov a uznesenie je platné ak a ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Mimoriadny Snem môže zvolať Výkonný výbor AFuS tak, že to musí urobiť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 30% členov AFuS.

Článok VI. SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VOšBÁCH


1. Volebný poriadok obecného klubu schvaľuje členská schôdza klubu, ktorá sa schádza min. 1x do roka.
2.Volebné obdobie je dva roky.
3. Odvolať člena orgánu, ktorý si neplní svoje povinnosti, prípadne koná proti záujmom obecného klubu alebo AFuS, môže orgán, ktorého sú členmi. Právo odvolať člena ktoréhokoľvek orgánu má Snem AFuS.
4. Pri nerozhodnom hlasovaní v orgánoch rozhoduje hlas predsedu AFuS alebo predsedu obecného klubu.
5. Účasť na členskej schôdzi a sneme je umožnená aj nečlenom AFuS ale len s hlasom poradným.

ČlánokVII. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY


1. Za AFuS je štatutárnym zástupcom predseda Výkonného výboru AFuS. Zastupuje AFuS navonok a riadi činnosť orgánov AFuS, v prípade potreby deleguje právomoc na členov Výkonného výboru. K písomným právnym úkonom je potrebný aj podpis daľšieho člena Výkonnéko výboru, a to hospodára alebo sekretára.
2. Orgány AFuS sa riadia organizačným poriadkom, schváleným Snemom AFuS.

Článok VIII. KONTROLNÁ KOMISIA AFuS


1. Jej úlohou je riešiť spory vo vnútri združenia. Zostavuje ju Výkonný výbor AFuS.
2. Návrhy kontrolnej komisie potvrdzuje Výkonný výbor.Odvolania rieši Snem AFuS.

Článok IX. HOSPODÁRENIE A MAJETOK


1. Majetok AFuS tvorí hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva k výsledkom duševnej činnosti.
2. Zdrojom majetku sú:
- členské príspevky a poplatky
- príspevky kolektívnych členov
- príjmy zo športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti
- príjmy z vlastnej činnosti a poplatky za služby
- príspevky a dotácie od iných organizácií, sponzorov a štátu
- dary, dedičstvo a granty
- prijmy z reklamy, úroky na účtoch v bankách
3. AFuS je oprávnená zriaďovať potrebné účty súvisiace sjej činnosťou,vrátane devízových v súlade s právnymi predpismi SR.
4. Majetok a hospodárenie je vedené podľa platných zákonov SR.
5. Každý klub je organizačne a hospodársky samostatnou jednotkou AFuS. Právnu subjektivitu klubu potvrdzuje Výkonný výbor AFuS.

Článok X. LIKVIDÁCIA MAJETKU A ZÁNIK ZDRUŽENIA


1. AFuS zanikne ak sa o tom uznesie trojpätinová väčšina členov Snemu AFuS.
2. Po zrušení AFuS Snem volí likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku podľa platného zákona.
3. Ak Snem nie je schopný likvidátora zvoliť, likvidátora určí Ministerstvo vnútra, ktorému pomáha likvidačná komisia menovaná Snemom.
4. Po ukončení likvidácie likvidátor zabezpečí výmaz združenia z registrácie.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


1. Tieto stanovy schválila zakladajúca členská schôdza dňa 30.05.2002 v Polomke. Ich výklad vykonáva Výkonný výbor a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra.
2. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
3. Asociácia má právo používať svoj vlastný preukaz, znak, odznak a pečiatku so názvom a znakom. Používanie symbolov v obecných kluboch musí odsúhlasiť Výkonný výbor AFuS.Prípravný výbor občianskeho združenia AFuS


František Ďurčenka, Kukučínova 3, 976 66 Polomka, E-mail: fdurcenka@in.slovanet.sk,0486193264
 Ing. Stanislav Príboj, Športová 14, 976 67 Závadka n/Hr.
Ing. Ivan Pompura, Clementisova 750,976 69 Pohorela

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com