VÝZVA FINÁL

28.01.2020   •   František Ďurčenka

AFuS – Asociácia furmanov Slovenska
Výzva ku klimatickému zmieru a bezodkladnej pomoci lesom Slovenska
„Za zelenšie lesy Slovenska!“
Výzva ľudí žijúcich a pracujúcich na slovenskom vidieku, starajúcich sa o lesy!
( Bratislava 31. januára 2020)
Vyzývame všetkých zodpovedných, dotknutých klimatickými zmenami:  Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska - bezodkladne prijmime opatrenia na  spomalenie rozpadu smrečín
1. Vyhlásme „klimatický zmier“ bezodkladným vytvorením KLIMATICKEJ  TRIPARTITY pre Zelenšie Slovensko (KLIMATRIPARTITY) na úrovni vlády za
účasti zástupcov neštátnych vlastníkov lesov.
2. Spustime podporu na mimoprodukčné funkcie lesov za rok 2020 do februára  2020 a vyčleňme na ňu minimálne 10 miliónov eur. Doplaťme vyplatené
KRÁTENÉ podpory na mimoprodukčné funkcie lesov za roky 2017- 2019  v plnej výške 15 milióna eur.
3. Dajme lesomajiteľom z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR na  aktívny manažment v chránených územiach všetky peniaze, ktoré dostáva
envirorezort za slovenské záväzky k NATURE 2000 - s reálnym čerpaním od   roku 2020 – min. 150 miliónov eur na nasledujúce 4 roky.
4. Podporme najmä využívanie ekologickej techniky a prírodu šetriacich metód  odstraňovania stromov z porastov, poškodených prírodnou pohromou, podporme  obnovu poškodených ekosystémov a ochranu a výchovu lesných porastov,  pričom sa poskytne jednoducho nárokovateľný príspevok minimálne na:
Otvárame cestu k poznaniu,  dávame kľúč k riešeniu
________________________________________________________________________
 asanačnú ťažbu stromov s priblížením traktorovou metódou na   odvozné miesto vo výške 10 eur/m3, v prípade stromovej
metódy priblíženia dreva na odvozné miesto sa príspevok  zvyšuje na 15 eur/ m3. Podmienkou je odkôrnenie dreva na  sklade a spálenie napadnutej kôry,
 asanačnú ťažbu stromov s priblížením lanovkovou metódou na  odvozné miesto vo výške 15 eur/m3, v prípade stromovej   metódy priblíženia dreva na odvozné miesto sa príspevok  zvyšuje na 20 eur/ m3 . Podmienkou je odkôrnenie dreva na  sklade a spálenie napadnutej kôry,
 ťažbu stromov s priblížením KOŇOM na odvozné miesto vo  výške 25 eur/ m3 , v prípade stromovej metódy priblíženia  dreva na odvozné miesto sa príspevok zvyšuje na 30,- eur/ m3.  V prípade kalamitného dreva je podmienkou odkôrnenie dreva  na sklade a spálenie napadnutej kôry,
 na obnovu lesných ekosystémov poškodených prírodnou  pohromou 3 000 eur/ha,
 na ochranu lesných porastov proti šíreniu podkôrneho hmyzu  inštaláciou a prevádzkou feromónových lapačov 50 eur/kus,
 na ochranu lesných porastov proti šíreniu podkôrneho hmyzu  kladením a asanáciou lapákov – 20 eur/ m3
5. Osloboďme od mýta a diaľničného poplatku motorové vozidlá a prívesy na  prepravu ťažných koní.
Dajte nám naše peniaze, ktoré dostáva Slovensko za   zelené lesy v NATURE2000!
Dajte naše peniaze ľudom, ktorí sa ťažkou prácou starajú  o naše lesy, krajinu!
Za dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí žijúcich  na vidieku a pracujúcich na pôde – v slovenských lesoch!

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com