Ako sme sa radili a školili v Jakubanoch.

07.01.2010   •   František Ďurčenka

Fotogaléria ako sme sa radili a školili v Jakubanoch.

Aj záver roka 2009 bol v AFuS-e činorodý, keď v Jakubanoch sa uskutočnil seminár organizátorov súťaží furmanov a školenie rozhodcov a technických komisárov. Po takomto seminári a školení sa medzi členstvom AFuS-u sa už dávno volalo a boli aj termíny už v roku 2008. Podarilo sa to z iniciatívy členov výkonného výboru dňa 29.12.2009. Priestory ponúkol   nový člen výkonného výboru Jozef Michňa z Jakubjan pri Novej Ľubovni. Boli sme všetci milo prekvapení, aké priestory a služby nám majiteľ Michňovho dvora, kde sa seminár a školenie konalo, pripravil. Aj touto cestou ďakujeme Jozefovi Michňovi a jeho kolektívu za celodennú starostlivosť o 32 účastníkov tohto podujatia. Boli sme naozaj všetci spokojní. Pozitívnym signálom bolo, že seminára a školenia sa zúčastnil aj starosta obce a šesť nových záujemcov o členstvo aj o rozhodcovský dekrét. Vydržali s nami až do konca.

            Áno, bolo nás tridsaťdva a boli sme všetci s takouto účasťou spokojní. Seminár a školenie  moderoval František Ďurčenka, čestný predseda AFuS a člen VV. Pripravené prednášky predniesli a základné princípy pravidiel vysvetlili moderátor, potom Jozef Puškár starší a Peter Žilík st. Všeobecné pravidlá, ktoré boli schvaľované výkonným výborom v roku 2003 vo Veľkom Folkmare,  boli prednesené a komentované čestným predsedom. Podrobne rozobral základné charakteristiky a povinnosti usporiadateľov súťaži furmanov. V poslednom období sme pociťovali, že sa organizátori nedostatočne zoznámili s týmito pravidlami a preto dochádzalo k mnohým nedorozumeniam ba aj k obchádzaniu pravidiel. Spôsobovalo to mnoho nedorozumení aj hádok. Živý záujem o poznanie týchto pravidiel sa prejavil aj sústredenosťou a zvýšenou pozornosťou všetkých prítomných.

            Potom sa ujal slova Peter Žilík st., člen výkonného výboru,  ktorý hovoril o povinnostiach a právach hlavných aktérov súťaže furmanov. Rozobral povinnosti a práva riaditeľa súťaže, povinnosti a práva hlavného rozhodcu, pomocných rozhodcov a technického komisára. Zdôraznil, že len znalosťou  povinností a práv týchto troch aktérov súťaže a ich dobrou spoluprácou, rešpektovaním sa, môžu byť vytvorené podmienky pre zdravé súperenie a objektívne hodnotenie súťaže furmanov.  Na záver svojho vystúpenia oboznámil prítomných so základným vybavením súťažiská pre organizovanie súťaže furmanov.

            V ďalšej časti  Jozef Puškár st., člen výkonného výboru, prítomných oboznámil s pravidlami hodnotenia súťaži furmanov. Tento dokument AFuS bol dopracovávaný podľa skúseností rozhodcov AFuS pre zjednodušenie hodnotenia aj celého ročníka furmanskej ligy. Potom sa do podrobná zaoberal otázkami informačného systému súťaži furmanov, ktorý musí končiť veľmi operatívne zverejnením výsledkov súťaže na internetovej stránke AFuS. Vysvetlil základné požiadavky na vypracovanie Protokolu technického komisára pred začatím súťaže, potom spracovanie výsledkov súťaže a nakoniec vyplnenie tlačiva Správy o priebehu súťažného dňa. Tieto dokumenty sa musia z každej súťaže vypracovať počas súťažného dňa a hlavný rozhodca i riaditeľ súťaže ich zasiela do troch dní do sídla AFuS. Vo vecnej diskusií sa dokumenty a zásady upravovali aby vyhovovali súčasnému vývoju v AFuS. Zmeny budú premietnuté aj v dokumentoch na internetovej stránke AFuS.

V záverečnej časti školenia dostal  slovo aj  Jozef Puškár mladší, ktorý predložil návrh registrácie súťažných prekážok, ktoré sa na súťažiach projektujú do súťažných disciplín. Zároveň sme  zjednotili a schválili trestné postihy pri porušení týchto prekážok v súťažiach.

Taktiež sa schválili základné požiadavky aj rozmery na súťažný voz, ktorý musí každý organizátor súťaže zabezpečiť pre projektované disciplíny.  Tento nový dokument AFuS je na našej internetovej stránke, aby sa podľa neho riadili všetci organizátori, rozhodcovia a technickí komisári AFuS. Zvlášť upozorňujeme všetkých organizátorov súťaži, aby pri projektovaní návrhu súťažných disciplín sa riadili týmto dokumentom.

            Na záver je možné vysloviť spokojnosť a celým podujatím. Splnili sme cieľ seminára a školenia a čo je hlavne, že sme sa aj hlasovaním dohodli o pravidlách, ktoré chceme uplatňovať v ďalšom ročníku furmanskej ligy. Život a súťaže ukážu do akej miery sa nám podarilo vytvoriť pravidlá, ktoré zvýšia úroveň súťaží furmanov a  budú platiť viac období. 

Celkom na záver zasadol výkonný výbor AFuS, ktorý sa riešil otázku vzdania sa funkcie predsedu, ktoré oznámil  Ing. Ivan Pompura sms-kou všetkým členom VV. Výkonný výbor sa rozhodol, že nebude zvolávať mimoriadny snem AFuS, ale poveril troch členov VV aby viedli AFuS do riadneho snemu s tým, že Jozef Puškár st. bude zastupovať predsedu a teda bude organizovať činnosť AFuS spolu s F.Ďurčenkom a P. Žilíkom.  

F.Ďurčenka     

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com